Waar vandaan: Juridisch advies > Uitwegen: uiteenzetting van enkele problemen!

Uitwegen: uiteenzetting van enkele problemen!

Juridisch advies

< Vorige Archief Volgende >
     

Onze juridische dienst wordt overstelpt met vragen omtrent uitwegen. Een heleboel uiteenlopende problemen kunnen tot stand komen. Daarom geven wij hier antwoorden op vragen welke zeer vaak terugkomen.

Wie maakt aanspraak op een uitweg?

Artikel 682,1 van ons Burgerlijk Wetboek is hier duidelijk over. Het stelt dat iedereen een uitweg kan vorderen over de erven van zijn buren, voor zover zijn eigendom ingesloten is.

Alleen diegene die geen of een onvoldoende uitweg heeft tot de openbare weg, maakt aanspraak op de vestiging van een uitweg.

Is men echter geen eigenaar van het perceel, maar slechts pachter, dan moet deze laatste zich wenden tot de eigenaar. De pachter heeft niet de mogelijkheid om zelf deze stappen te ondernemen. Hij kan dit echter wel op basis van artikel 682,3 van het Burgerlijk Wetboek.

In deze paragraaf wordt aangehaald dat bij stilzitten van de eigenaar, de pachter zelf stappen bij de bevoegde rechter kan ondernemen mits hij zijn eigenaar in de zaak oproept.

Is afschaffing van een bestaande uitweg mogelijk?

Wat de afschaffing van een uitweg betreft, moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de uitweg wordt gevestigd ingevolge een overeenkomst of niet.

Is er geen overeenkomst, dan kan de afschaffing van een bestaande uitweg alleen gevorderd worden op basis van artikel 684 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit artikel stelt dat een bestaande uitweg ophoudt te bestaan indien hij niet meer noodzakelijk is of wanneer hij kan genomen worden op een andere plaats die minder schadelijk is dan de aangewezen ligging van de reeds bestaande uitweg. Men kan zich in dit geval ook niet beroepen op een verjaring, hoelang de uitweg ook moge bestaan hebbe.

Deze vordering tot afschaffing moet ingediend worden bij de vrederechter. Hij zal dan oordelen aan de hand van de juiste feiten en omstandigheden of een uitweg ofwel alle nut heeft verloren, ofwel beter op een andere plaats aangelegd kan worden.

Is de uitweg echter in het leven geroepen door een overeenkomst, dan kan de afschaffing gevorderd worden op basis van artikel 710 bis van het Burgerlijk Wetboek.

Volgens dit artikel kan, op verzoek van de eigenaar van het lijdend erf, de rechter de afschaffing van een erfdienstbaarheid bevelen wanneer deze ieder nut voor het heersend erf verloren heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er reeds een andere weg bestaat.

Ook hier moet de rechter daarover oordelen op een soevereine manier.

Wanneer is een uitweg voldoende breed?

Spijtig genoeg bestaan er omtrent de breedte van een uitweg geen wettelijk voorgeschreven afmetingen.

Bij de vrederechter kan een vordering ingediend worden om een ietwat bredere uitweg te bekomen. Ook hier zal alles afhangen van zijn beoordeling. De meeste vrederechters zijn echter niet happig om een bredere uitweg toe te staan. Uiteraard is het steeds afwachten hoe de vrederechter dit zal beoordelen.

Wat is een "normaal gebruik" van een uitweg?

Ontstond de uitweg door een schriftelijke overeenkomst, dan moet hier toepassing gemaakt worden van artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel zegt dat hij die een recht van erfdienstbaarheid heeft, daarvan slechts gebruik mag maken overeenkomstig zijn titel, zonder aan het dienstbare erf of aan het heersende erf een verandering te mogen aanbrengen waardoor de toestand van de eerstgenoemde zou worden verzwaard.
Kortom hangt alles hier af van de inhoud van de overeenkomst waarbij de erfdienstbaarheid werd vastgelegd.

Bestaat er geen schriftelijke overeenkomst, dan moet men toepassing maken van artikel 682,1 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt duidelijk aangehaald dat men een recht van uitweg kan krijgen over naburige eigendommen doch alleen voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan.

Besluit

Voor alle mogelijke problemen inzake uitwegen moet men zich, bij ontstentenis van een onderling akkoord, tot de vrederechter wenden. Deze zal steeds de precieze feiten en omstandigheden nagaan om daarna een soeverein oordeel te vellen.

Vrijdag 17 Oktober 2008

 

 

rss


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?