Waar vandaan: Disclaimer SeniorenNet

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN - DISCLAIMER

ARTIKEL 0: DEFINITIES

SENIORENNET.NL, SENIORENNET, SeniorenNet, seniorennet, Seniorennet, www.seniorennet.nl, http://www.seniorennet.nl, SeniorenNet.nl, Seniorennet.be worden in deze voorwaarden door elkaar gebruikt en betekenen alle hetzelfde:
Hiermee wordt de website http://www.seniorennet.nl bedoeld inclusief alle onderdelen / rubrieken / programma's / databanken / informatie / gegevens / teksten / hoofdstukken / handleidingen / pagina's / scripts / foto's / logo's / interfaces / mappen / audio / video / artikels / afbeeldingen / tekeningen / namen / broncodes / links / animaties / producten / diensten van deze website, eveneens alle subdomeinen van seniorennet.nl, projecten, mirrorsites, regionale websites, vertaalde websites en alle aanverwante en nevenwebsites websites gemaakt en/of beheerd door SeniorenNet; eveneens dus andere domeinnamen, IP-adressen of protocols waarmee deze websites of aanverwante websites mee kunnen worden bezocht of kunnen worden opgehaald, toegang tot kan worden verkregen of zichtbaar met zijn. Zo eveneens bijvoorbeeld, maar niet limitatief tot: http://www.seniorennet.com, http://www.seniorennet.net, http://www.seniorennet.org, http://www.cybersenior.be/ , http://www.cybersenioren.nl, enz.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Door het bezoeken van de website SENIORENNET.NL verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de gehele website SENIORENNET.NL .

ARTIKEL 2: INFORMATIE

Onder de term "informatie" wordt hiernavolgend verstaan:
Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, figuren, foto's, producten, diensten, lay-out, software, bestanden, muziek, programma's, software, broncodes, e-mails, programmacodes, geluid, foto's, video, teksten, links, animaties, titels, omschrijvingen, binaire informatie, scripts, data, tekeningen, modellen, logo's, namen, merknamen, persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, adresgegevens, cijfergegevens, beelden, statistische gegevens, databanken, interfaces, PDF-bestanden, MP3-bestanden, TXT-bestanden, DOC-bestanden, HTML-bestanden, PHP-bestanden, GIF-bestanden, JPEG-bestanden, PNG-bestanden, BMP-bestanden, SWF-bestanden, FLA-bestanden, CSS-bestanden, JS-bestanden, PPT-bestanden, PPS-bestanden, TIF-bestanden, XLS-bestanden, CSV-bestanden, XML-bestanden, RSS-bestanden, DOT-bestanden, RTF-bestanden, XLT-bestanden, EXE-bestanden, DLL-bestanden, WAV-bestanden, MPEG-bestanden, ZIP-bestanden, .... Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

ARTIKEL 3: NEUTRALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID

a. Alle informatie die SENIORENNET.NL op haar website heeft staan is geheel politiek, religieus en commercieel onafhankelijk, inclusief maar niet limitatief tot alle handelingen die SENIORENNET.NL doet (zoals onder andere verwijderingen van zoekertjes, berichten op forum,...). Ook voor het selecteren van medewerkers is politiek en commerciële onafhankelijkheid vereist.
 
b.SENIORENNET.NL blijft op alle vlakken en ten alle tijden volledig NEUTRAAL en ONAFHANKELIJK van onder andere maar niet limitatief tot eender welk bedrijf, organisatie, onderneming, persoon, opleiding, functie, politieke strekking, huidskleur, cultuur, afkomst, land, nationale of etnische afstamming, taal, geslacht, intelligentie, leeftijd, geloof, godsdienst, seksuele geaardheid, fortuin, levensbeschouwing, gezondheidstoestand, handicap, fysieke eigenschap, burgerlijke staat.
 
c.SENIORENNET.NL tracht om eender welke discriminatie in de ruimste zin van het woord op eender welk vlak ten alle tijden te vermijden in al haar informatie en handelingen.

d. zie eveneens artikel 10 "INFORMATIE VAN GEBRUIKERS" waar wordt duidelijk gemaakt dat de mening of doel van SeniorenNet daarom NIET overeenkomt met de mening/doel/informatie van informatie of handelingen gedaan door gebruikers/bezoekers van SeniorenNet en dat SeniorenNet GEEN banden heeft met de bezoekers en de dus de gepubliceerde informatie. SeniorenNet is zoals in a) van dit artikel vermeld volledig politiek, religieus en commercieel onafhankelijk.

ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

a. Alle informatie verstrekt op SENIORENNET.NL met inbegrip maar niet limitatief tot de merken, logo's, tekeningen, foto's, data, teksten, beelden, audio, video, interfaces e.d. wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het intellectuele beschermingsrecht op databases, softwarewet,...),
Copyright © 2001-2019 SENIORENNET , http://www.SeniorenNet.nl. Alle rechten voorbehouden.

b. De gebruikers van de website SENIORENNET.NL erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van
SENIORENNET en zijn respectievelijke content providers.

c. De naam "SENIORENNET" en het SENIORENNET logo zijn officieel geregistreerd en aldus een beschermd trademark van SENIORENNET ® (merk nr 1101983 en 792768) en wordt tevens beschermd door de auteursrechtenwet.

d. Sommige namen, tekens, merken of logo's die op de website SENIORENNET.NL of de sites van zijn content providers voorkomen zijn
geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.

e. De verdeling, verkoop, reproduktie, publicatie, downloaden, bewerking, aanpassing, vertaling, distributie, herdistributie, in verkeerbrening, of gebruik voor commerciële doeleinden van alle
mogelijke informatie, noch digitaal, op papier, cd-rom, dvd, microfilm, elektronische drager, digitale drager, drukvorm of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van www.SeniorenNet.nl.

f. Alle programma's, scripts en interfaces gebruikt en/of beschikbaar op de website SENIORENNET.NL worden beschermd door de softwarewet en alle mogelijke andere intellectuele eigendomsrechten. SENIORENNET.NL kan eveneens gebruik maken van i-depot voor bepaalde programma's/scripts om het bewijs van bescherming te versterken.

g. Alle databanken van SENIORENNET vallen onder andere onder de juridische bescherming van databanken en alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten indien van toepassing op de bepaalde databank(en) en dit zowel de structuur, inhoud, indeling en alle mogelijke andere vormen die beschermd worden.

ARTIKEL 5: GEBRUIK VAN DE WEBSITE

a. Het gebruik van SENIORENNET.NL blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
Het gebruik van SENIORENNET.NL is een privilege, geen recht.

b. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.
Elk gebruik van de verstrekte informatie voor ander dan puur persoonlijk gebruik, in welke vorm ook, is strikt verboden zonder duidelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SENIORENNET.NL;

c. Het is verboden van de website gebruik te maken indien één of meerdere van de vermelde voorwaarden in deze disclaimer niet aan voldaan zijn of u inbreuk doet op één of meer regels of wetten.

ARTIKEL 6: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. De inhoud en informatie van de site met inbegrip van links kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, verwijderd, vertaald, uitgebreid, vernieuwd of aangevuld worden.

SENIORENNET.NL tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden.
SENIORENNET.NL probeert alle diensten/rubrieken foutloos, snel en gebruiksvriendelijk te laten werken.
SENIORENNET.NL tracht alle informatie geheel politiek en commercieel onafhankelijk te maken.
SENIORENNET.NL tracht alle informatie geheel zonder eender welke vorm van discriminatie in de ruimste zin van de betekenis te maken.

b. Ondanks al onze zorg kan SENIORENNET.NL niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

 • de juistheid, adequaatheid, de correctheid, de volledigheid, weglatingen, onvolkomendheden of de geschiktheid van de informatie, resultaten, materialen, inhoud, producten, of diensten aan de gebruikers ter beschikking gesteld op SENIORENNET.NL , ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als SENIORENNET ondertussen op de hoogte is gebracht;
 • de goede uitkomst van eventuele tips, informatie en/of raad gegeven door SENIORENNET.NL of van haar content providers;
 • de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit
  of verband zou houden met het gebruik van de website SENIORENNET.NL of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan SENIORENNET niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via SENIORENNET.NL of haar content providers;
 • de storingen, fouten, veiligheid, defecten, vertraginen, problemen of onderbrekingen in de electronische publicaties / rubrieken / diensten van SENIORENNET.NL en in deze van haar content providers;
 • de correcte en/of goede werking, (on)beschikbaarheid of foutloosheid van de interactieve rubrieken alsook het terug uit dienst nemen van rubrieken of diensten of het verwijderen van bepaalde functies of andere delen of rubrieken van de website
 • het niet foutloos of niet ononderbroken functioneren van een gedeelte of de gehele website SENIORENNET, of afgeleide domeinnamen of partners
 • het verloren gaan van informatie of beschadiging van gegevens toegevoegd door SENIORENNET.NL, haar content providers of door haar bezoekers
 • het doen en laten van haar bezoekers; inclusief maar niet limitatief tot de informatie, tips, adviezen, raad of handelingen geboden door haar bezoekers;
 • enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website
 • de inbreuken gepleegd door derden via de diensten en/of informatie aangeboden op SENIORENNET.NL of haar content providers.
 • de bereikbaarheid, snelheid, niet beschikbaar zijn, en uptime van SENIORENNET.NL
 • juistheid, schade, foutloosheid, goede werking, bereikbaarheid of eender welk ander gevolg, schade of probleem door brand, diefstal, verlies van goederen, waterlast, staking of andere sociale problemen, oorlog of burgeroorlog, ziekte, epidemieën, stroomonderbreking, technisch defect, oorlog, ongeval, blikseminslag, storm, overspanning, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, waterstoring, overheidsmaatregelen, vertragingen van transport, transportbelemmeringen, in gebreke blijven van leveranciers, verlies van gegevens, boycot, vernielingen, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, onderbreking van het netwerk, opstand, drastische prijsverhogingen, de beëindiging van een samenwerking met een partner, provider of dienstverlener of eender welke andere vorm van overmacht

Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe SENIORENNET.NL kan gehouden worden, al dan niet vermeld in deze disclaimer.

c. SENIORENNET.NL is nooit aansprakelijk voor door haar verrichtte handelingen dan wel het nalaten om handelingen te verrichten.

d. SENIORENNET.NL verwerpt elke schadevergoeding van welke aard dan ook met betrekking tot maar niet limitatief tot deze gebruiksvoorwaarden, het niet nakomen van bereikbaarheid, juistheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid, veiligheid, foutloosheid, schade, werking, beschadiging, storing, veiligheid, vertragingen, onderbreking, defecten of snelheid,... SENIORENNET.NL kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of in verband met de gebruiker zelf.
e. SENIORENNET.NL kan eveneens in geen enkel geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte wijze aansprakelijk worden gesteld en verwerpt elke schadevergoeding van welke aard dan ook met betrekking van, maar niet limitatie tot, lichamelijk, geestelijk, fysisch of psychologisch letsel van welke aard dan ook voortvloeiend uit het al dan niet overmatig gebruik van SENIORENNET.NL , computers, internet, randapparatuur, e-mail, enz.

f. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website SENIORENNET.NL niet te gebruiken.

ARTIKEL 7: HYPERLINKS

a. SENIORENNET.NL biedt ter bevordering van het gemak, gebruiksvriendelijkheid, volledigheid of om eender welke andere reden aan haar gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden, die verwijzen naar haar partners of die onrechtstreeks verwijzen naar een website.

b. SENIORENNET.NL verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. SENIORENNET.NL kan niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien, noch voor de kenmerken ervan of enige andere vorm van schade. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

ARTIKEL 8: ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

a. Door gebruik te maken van de website SENIORENNET.NL verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

 • alle intellectuele rechten, zowel deze van SENIORENNET.NL als deze van derden, te respecteren;
 • alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven;
 • zich te onthouden van het doorsturen, ingeven, toevoegen, up- of downloaden van informatie :
  • die onwettig, schadelijk, obsceen, seksistisch, beledigend, denigrerend, bedreigend, vulgair, smadellijk, hatelijk, lasterlijk, onbetamelijk, onterend of om een andere reden verwerpelijk is;
  • die racistisch of discriminerend is in de meest ruime zin;
  • dat van xenofobe, revisionistische, racistische aard is of dat aanzet tot deze zaken
  • die schade kan berokkenen aan SeniorenNet, haar medewerkers, vrijwilligers, leden, personeelsleden, bezoekers of haar partners is de meest ruime zin
  • die illegale muziek bevat, illegale software bevat of die eender welke intellectuele rechten, zowel nationaal als internationaal als van SENIORENNET als deze van derden, zou kunnen schenden
  • dat pornografisch is van aard, inclusief maar niet limitatief tot kinderpornografie
  • dat aanzet tot het uitoefenen van illegale activiteiten, aanzet tot fysieke, psychologische of andere verwondingen ten opzichte van eender welke groep, individuen of dieren. Dit is inclusief maar niet limitatief tot bommen, granaten, wapens, dierenmishandeling
  • van andere gebruikers of mensen zonder hun toestemming of het publiceren van gegevens van derden zonder hun toestemming zoals, maar niet limitatief tot, geheime informatie, privé informatie, zeer persoonlijke informatie, gebruikersnamen, paswoorden enz. dat mogelijk schade kan berokkenen van welke aard dan ook aan wie dan ook;
  • dat niet illegaal is maar die wel nadelig kan zijn of schade kan berokkenen van welke aard dan ook aan bepaalde personen, bedrijven, instanties, landen, regeringen of organisaties;
 • geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken, inclusief maar niet limitatief tot spam, kettingbrieven, ongewenste e-mails, ongewenste berichten, enz.;
 • geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma's in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden of door te sturen via de website;
 • geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
 • In de meest algemene zin niets te doen dat in tegenspraak is met de goede zeden en de openbare orde, de geldende wetten en reglementeringen in onder andere maar niet limitatief het land waar de gebruiker woont en het land waar SeniorenNet gevestigd is, de lokale, nationale, internationale regels en wetten.
 • geen informatie of gedeelten hiervan van de website te gebruiken, publiceren, citeren, door te sturen, verwerken op een andere website of in eender welke andere media zonder voorafgaande toestemming van SENIORENNET
 • geen informatie, gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen, contactgegevens, persoonsgegevens van gebruikers/bezoekers te verzamelen, verdelen, reproduceren, publiceren, door te sturen, te verwerken voor eender welk doel en op eender welke wijze te publiceren, met inbegrip van website, e-mail, papier, druk als eender welke andere vorm
 • zich te onthouden van het kraken, beschadigen, platleggen, aanvallen of hacken van het systeem van SENIORENNET.NL of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;
 • zich te onthouden van het uitvoeren van een zogenaamde DoS (Denial of Service) of DDoS (Distributed Denial of Service) attack op het systeem van SENIORENNET.NL of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;
 • geen lokale, nationale of internationale wetten te schenden.

b. SENIORENNET.NL heeft het recht zaken van de website te verwijderen die door de gebruiker zijn ingegeven (zoals bvb. zoekertjes, forumberichten, visitekaartjes,...) zonder voorafgaande kennisgeving en om gelijk welke reden indien dit voor SENIORENNET.NL wordt aangenomen als ongeoorloofd of verboden gebruik.
Als gebruiker blijft u echter verantwoordelijk voor uw eigen doen en laten op SENIORENNET.NL en de mogelijk toegevoegde informatie, zelfs indien SENIORENNET.NL de informatie reeds verwijderd heeft.

c. Indien u een inbreuk pleegt op de in a) genoemde, dan wordt u persoonlijk verantwoordelijk gesteld en draagt u alle verantwoordelijkheid voor uw daden.

ARTIKEL 9: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER
a. De bezoeker, gebruiker, van de website SENIORENNET.NL is zelf verantwoordelijk voor alle informatie die hij of zij plaatst op SENIORENNET.NL; zonder tijdsbeperking.

b. Indien de informatie illegaal is, intellectuele rechten schendt, een nationale of interantionale wet schendt, onwettig, schadelijk, obsceen, seksistisch, discriminerend... (deze opsomming is niet limitatief), zal niet SENIORENNET.NL maar wel de gebruiker hiervoor onder andere juridisch en financieel moeten instaan en wordt SENIORENNET.NL voor eender welke plichten (inclusief juridische, financiële maar ook eender welke andere) worden vrijgesteld.

ARTIKEL 10: INFORMATIE VAN GEBRUIKERS

a. SeniorenNet heeft GEEN banden met de informatie die gebruikers/bezoekers toevoegen, uploaden of insturen naar SeniorenNet voor publicatie.
Hieronder wordt verstaan alles wat eenieder die niet geblokkeerd werd door SeniorenNet en die over voldoende kennis beschikt door al dan niet het aanvragen van een gebruikersnaam/paswoord/ID vrij informatie kan toevoegen/uploaden/insturen naar de website en die vervolgens gepubliceerd wordt. Wij geven als voorbeeld alle berichten/teksten/gegevens/informatie op het forum, mailgroepen, chatbox, zoekertjes, tips van bezoekers, blogs, reisverhalen, visitekaartjes, stamboomonderzoek, anekdotes, enz. maar deze lijst is niet limitatief.

b. SeniorenNet haar mening of doel komt dus daarom totaal NIET overeen met deze ingestuurde informatie van bezoekers. De mening, inhoud, gevolg, correctheid of doel van de informatie strekt dus daarom NIET met die van SeniorenNet.

c. De gebruiker herkent deze in a) en b) en is er zich dus van bewust dat die informatie ingegeven is door gebruikers en NIET door SeniorenNet en dus niet de mening/doel draagt van SeniorenNet.

ARTIKEL 11: TOELATING TOT GEBRUIK
a. Indien u als bezoeker (gebruiker) van de website SENIORENNET.NL informatie toevoegt op de website, heeft SENIORENNET.NL het recht om deze informatie te publiceren, vertalen, wijzigen, gebruiken, verwijderen, aan te passen, bewerken, reproduceren... en dit in digitale vorm, op papier, gesproken, video, elektronisch, op geluids-, beeld of digitale drager of onder eender welke vorm dan ook zonder dat de gebruiker hiervoor enige rechten kan voor opeisen, ook geen financiële en zonder hiervoor de gebruiker hiervan te waarschuwen of mee te delen. Voorgaande opsomming is niet limitatief.

b.SENIORENNET.NL krijgt het recht om de informatie te (laten) bewerken voor toneel, film, radio, televisie, internet, websites, e-mail en andere media van audiovisuele reproductie.

c.SENIORENNET.NL heeft het recht, echter niet de plicht, taal-, spel- en stijlfouten te corrigeren of te doen corrigeren.

d.SENIORENNET.NL heeft het recht, echter niet de plicht, om illustraties toe te voegen of te verwijderen.

e. Bij het toevoegen van informatie geeft u zo het recht aan SENIORENNET om de gegevens te publiceren, maar ziet u af hiervoor een vergoeding van welke aard dan ook te vragen. Zo kan u geen enkele vergoeding krijgen per persoon die de gegevens bekijkt, per publicatie, per heruitgave, per wijziging, per oproep of op eender welke andere wijze dan ook. SENIORENNET.NL krijgt de volledige rechten over de informatie en u ziet af van het recht om hiervoor een vergoeding te verkrijgen.

f. Als gebruiker (bezoeker) die de informatie toegevoegd heeft blijft u echter wel zelf ten allen tijde geheel verantwoordelijk voor de informatie, zoals aangegeven in artikel 9 "verantwoordelijkheid van de gebruiker".

ARTIKEL 12: WEIGERING VAN GEBRUIK OF PUBLICATIE
Indien u als bezoeker van de website SENIORENNET.NL informatie toevoegt, doorstuurt of upload naar de website, dan heeft SENIORENNET.NL het recht om deze informatie niet te gebruiken of na een eventuele publicatie opnieuw te verwijderen; zonder dat de bezoeker hiervoor enige schadevergoeding van welke aard dan ook voor kan eisen.

ARTIKEL 13: BEPERKING VAN DE TOEGANG

a. SENIORENNET.NL behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website en/of beperkte rechten te geven, en van de gelinkte SENIORENNET.NL -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden en dit voor gelijk welke periode, zowel kort als "voor altijd".

b. SENIORENNET.NL behoudt zich het recht om bepaalde computers, routers, hubs, modems of andere apparatuur de toegang geheel of gedeeltelijk te weigeren en /of beperkte rechten te geven, en van de gelinkte SENIORENNET.NL -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden en dit voor gelijk welke periode, zowel kort als "voor altijd".

c. SENIORENNET.NL behoudt zich het recht om IP-adressen en/of hosts de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website en/of beperkte rechten te geven, en van de gelinkte SENIORENNET.NL -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden en dit voor gelijk welke periode, zowel kort als "voor altijd".

d. SENIORENNET.NL is niet verplicht deze beslissing mee te delen of de reden hiervan op te geven.

e. Er is geen communicatie over eender welke beslissing die SENIORENNET.NL uitvoert of heeft uitgevoerd in het verleden. U bent verplicht aan deze beslissing zich te houden en het is verboden en illegaal om op welke wijze dan ook toch terug de vorige rechten of toegang te verkrijgen die u ontzegd is geworden.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

SENIORENNET.NL behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

ARTIKEL 15: CONTACT

U kan ons contacteren via http://www.seniorennet.nl/contact
Telefoonnummer, faxnummer, bankrekeninggegevens of GSM op aanvraag (via bovenstaande gegevens).

Zie tevens "ARTIKEL 19: MELDING MISBRUIK / ABUSE / NOTICE & TAKEDOWN".

ARTIKEL 16: PRIVACY

SENIORENNET.NL hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band tussen de gebruikers en SENIORENNET.NL zelf. Daarom is SENIORENNET.NL conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
Eveneens respecteert SENIORENNET de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981.

SENIORENNET.NL verzamelt gegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

a. bij ongeoorloofd gebruik heeft SENIORENNET.NL het recht om de verzamelde gegevens door te geven aan de bevoegde instanties voor het neerleggen van een klacht tegen de gebruiker.

b. het gebruik van 'cookies': miniscule stukjes informatie die in de browser van uw PC worden opgeslagen. Deze kunnen enkel gelezen worden door diegene die de cookies heeft aangemaakt. SENIORENNET.NL kan eventueel gebruik maken van deze cookies, bijvoorbeeld voor het gebruik van de site eenvoudiger te maken of voor administratieve doeleinden. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door een gepaste configuratie van uw computer. Verdere instructies vindt u ook op de help-functie van uw browser en bij "Help" op SENIORENNET.NL ;

c. het bezorgen van de nieuwsbrief van SENIORENNET.NL ;

d. promotionele acties en marketing: aanbieden van informatie omtrent producten en diensten. De gebruiker behoudt evenwel te allen tijde
een kosteloos recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen naar SENIORENNET, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart).

e. de eventuele verwezenlijking van marktstudies en of onderzoeken;

f. extern gebruik van de gegevens: SENIORENNET.NL kan de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doorgeven of doorverkopen aan derden. Deze derden worden door SENIORENNET.NL zorgvuldig uitgekozen. Iedere gebruiker behoudt het recht deze dienst te weigeren door het volgen van de instructies die SENIORENNET.NL u zal bezorgen;

g. de verzameling van gegevens voor interne zaken: beheer van de website SENIORENNET.NL , profielanalyse van de gebruikers van
SENIORENNET.NL voor een betere afstemming van de website SENIORENNET.NL op haar bezoekers;

SENIORENNET.NL kan tijdens het bezoek aan de site gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform, enz. opslaan.

SeniorenNet kan de verkregen informatie meedelen aan derden indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens SeniorenNet verwerken.

SENIORENNET.NL verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens en niet persoonsgegevens te waarborgen maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid en/of enige vorm van schadevergoeding worden gevraagd indien dit zou mislukken.

Elke gebruiker waarvan SENIORENNET over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke aangetekende, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot SeniorenNet, Hoorndriesstraat 133, 9820 Merelbeke voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen.

Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.privacy.fgov.be)

SENIORENNET.NL behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van melding op SENIORENNET.NL .

ARTIKEL 17: LEEFTIJD
a. SENIORENNET.NL wordt gemaakt voor 45-plussers. De geboden informatie die vrij toegankelijk is zonder enige registratie en die niet in de onderdelen aanwezig is van het onderdeel "INTER@CTIEF" en die toegankelijk is zonder paswoord/code/gebruikersnaam/schuilnaam/nickname mag eveneens bezocht worden door jongere mensen. Alle andere informatie en diensten (in het bijzonder de interactieve diensten zoals het forum, chat, mailgroepen, blogs,...) is uitsluitend toegestaan voor 45-plussers.

b. Uitsluitend mits een voorafgaande schriftelijke toestemming van SENIORENNET.NL kan hierop een al dan niet tijdelijke en al dan niet gehele of gedeeltelijke uitzondering worden voor gemaakt.

ARTIKEL 18: CIM - Metriweb

Waarschuwing : Telkens U een site bezoekt met dit logo metriweb®, verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die U raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, ...). Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe U te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIMlogo of ga naar http://www.cim.be.

ARTIKEL 19: MELDING MISBRUIK / ABUSE / NOTICE & TAKEDOWN

Het melden van misbruik / abuse / wettelijke overtredingen dient verplicht te volgen volgens de procedure op volgende pagina: http://www.seniorennet.nl/Pages/Overige/abuse.php. Elke andere vorm van contact omtrent dit soort van misbruik zal geen gevolg krijgen en/of niet bij de juiste dienst terecht komen, waardoor we niet officieel geïnformeerd zijn over het misbruik/abuse.

Melding misbruik/abuse/wettelijke overtredingen en 'notice & takedown'
Meldingen van wettelijke overtedingen op eender welk ander e-mail adres zijn niet geldig.

 
ARTIKEL 20: WETTELIJKE VERMELDINGEN

REKENINGGEGEVENS FINTRO 143-0632560-27,  IBAN: BE37 1430 6325 6128, BIC: GEBABEBB. SENIORENNET NV, HOORNDRIESSTRAAT 133, 9820 MERELBEKE. BTW BE 0475.811.427 RECHTSPERSONENREGISTER GENT. CONTACTEREN KAN VIA ADVIESCOMMISSIE@SENIORENNET.NL. Al raden we u aan voor een correcte afhandeling te kijken op ons Helpcentrum.

ARTIKEL 21: UITBREIDING
Het is mogelijk dat op bepaalde onderdelen van de website SENIORENNET.NL bijkomende voorwaarden worden gesteld. Deze voorwaarden (de disclaimer die u dus nu leest) gelden voor heel de website SENIORENNET.NL plus de eventueel bijkomende voorwaarden waaraan u zich ook akkoord met verklaard door gebruik van die bepaalde onderdelen. Indien er wedstrijden worden georganiseerd telt deze disclaimer plus het wedstrijdregelement ook mee.

ARTIKEL 22: NIETIGVERKLARING

ARTIKEL 23: SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (België).


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?