Waar vandaan: Juridisch advies > De wettelijke en de commerciŽle garantieplicht

De wettelijke en de commerciŽle garantieplicht

Juridisch advies

< Vorige Archief Volgende >
     

Er worden heel wat vragen gesteld omtrent "garantie" bij de aankoop van goederen. Vrij recent kwam er een nieuwe wetgeving tot stand om de consument nog meer te beschermen. Wij geven hieronder een uiteenzetting van deze nieuwe wettelijke bepalingen.

De nieuwe wet van 1 september 2004

Deze wet ter bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen trad in werking op 1 januari 2005. Met "consument" wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn handelsactiviteit. "Consumptiegoederen" zijn alle roerende lichamelijke goederen, dus tastbare goederen. Deze nieuwe wet bepaalt dat voor alle overeenkomsten die na deze datum afgesloten werden, de consument de regels van deze wet kan inroepen.

De belangrijkste regel van deze wet bestaat erin dat er voortaan een garantietermijn voorzien wordt van 2 jaar voor elk gebrek dat aan een goed wordt vastgesteld.

Voor tweedehandsgoederen (dus bijvoorbeeld de aankoop van een tweedehandswagen) kan een kortere garantietermijn voorzien worden, doch deze termijn mag niet korter zijn dan 1 jaar.

Laten we hier echter wel opmerken dat deze garantieplicht niet van toepassing is op onroerende goederen (gronden, huizen...) Wel is ze van toepassing op elk ander goed dat door een consument wordt aangekocht bij een professionele verkoper en dat deze consument gebruikt voor privť-doeleinden. Dit betekent dat deze wettelijke regels alleen gelden bij verkopen tussen een handelaar en een particulier.

Concreet betekent dit alles dus dat deze wet inhoudt dat indien je als consument om het even welk tastbaar goed koopt van een handelaar, je een verplichte wettelijke garantie krijgt. Deze garantietermijn bedraagt 2 jaar vanaf de levering. Het staat de verkoper echter wel vrij om een nog langere garantietermijn te bepalen.

Het vaststellen van gebreken aan het gekochte goed

Deze nieuwe wettelijke garantieplicht kan toegepast worden indien vastgesteld wordt dat het gekochte goed niet overeenstemt met het gevraagde. Om deze "overeenstemming" te toetsen wordt rekening gehouden met het feit of het goed in kwestie overeenkomt met de beschrijving die de verkoper eraan heeft gegeven. Bovendien moet het goed in overeenstemming zijn met het gewenste gebruik, moet het geschikt zijn voor het gebruik waartoe soortgelijke goederen dienen en moet het goed de kwaliteiten bieden die de koper er mag van verwachten.

De koper kan echter geen beroep doen op deze wettelijke garantieplicht indien het gaat om een gebrek dat hij kende ten tijde van de aankoop.

Wordt het gebrek aan het goed vastgesteld binnen een termijn van twee jaar, dan kan de consument deze wettelijke garantie inroepen. Deze termijn vangt aan vanaf het ogenblik van de levering van het goed. Voor tweedehandsgoederen kan deze termijn eventueel ingekort worden; doch hij mag niet korter zijn dan 1 jaar. Stelt een koper een mankement vast, dan wordt van hem verwacht dat hij dit zo snel mogelijk mededeelt aan de verkoper. De wet voorziet geen specifieke meldingstermijn, maar deze termijn kan in de overeenkomst beperkt worden.

Wat kan de consument doen bij het vaststellen van het gebrek?

Wordt het gebrek vastgesteld binnen de eerste zes maanden, dan bestaat het vermoeden dat dit gebrek al bestond ten tijde van de levering. In dit geval kan de consument zonder enige bewijslast terug gaan naar de verkoper met deze gebrekkige zaak. De verkoper wordt hier steeds als aansprakelijke aanzien, tenzij hij het tegendeel zou kunnen bewijzen.

Bij het vaststellen van een gebrek tijdens deze garantieperiode, heeft de consument de keuze tussen een kosteloze vervanging of de herstelling van het goed. Wordt het goed in kwestie hersteld dan wordt de garantietermijn van twee jaar geschorst. Dit houdt in dat na de herstelling de begonnen termijn gewoon verder loopt; er begint dus na de herstelling geen nieuwe tweejarige termijn.

Is herstelling of kosteloze vervanging niet mogelijk, dan heeft de consument recht op een prijsvermindering of zelfs de mogelijkheid om de ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen. Deze ontbinding kan echter alleen gevraagd worden indien het gebrek ernstig genoeg is. Naast deze mogelijkheden kan de consument ook nog een schadevergoeding bekomen.

Heeft de consument nog rechten na verloop van de garantietermijn van 2 jaar?

Uiteraard! Na verloop van deze termijn van twee jaar zal de consument kunnen terug vallen op de algemene regels van ons Burgerlijk Wetboek betreffende de zogenaamde "verborgen gebreken". In deze gevallen moet de koper dan wel het bewijs leveren dat het gebrek al bestond ten tijde van de verkoop. Bovendien kan hij hier alleen een prijsvermindering bekomen of een ontbinding van de koop.

De "commerciŽle garantie"

In de hierboven aangehaalde wet is er niet alleen sprake van een "wettelijke garantie", maar ook van een "commerciŽle garantie". Op de wettelijke garantie heeft de consument steeds recht ten opzichte van de verkoper. De verkoper van zijn kant kan deze garantie niet beperken.

De commerciŽle garantie daarentegen wordt verleend door de verkoper, doch ze kan de wettelijke garantie evenmin beperkten.

Deze commerciŽle garantie wordt nu ook onderworpen aan een aantal regels.

Zo moet deze commerciŽle garantie een aantal vermeldingen bevatten (zo bijvoorbeeld de naam en het adres van de garant, de duur van de garantie enz...).

De commerciŽle garantie moet mededelen dat er ook nog de wettelijke garantie is.
De commerciŽle garantie is bindend voor diegene die hem toestaat en bovendien kan hij gegeven worden niet alleen door de eindverkoper maar evenzeer door de fabrikant.

Vrijdag 26 Oktober 2007

 

 

rss


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?