Waar vandaan: Gezond leven > Gezondheid > MAF

MAF - de MAximumFactuur voor gezondheidszorgen

De MAF heeft als doel te garanderen dat een gezin niet meer dan een bepaald bedrag per jaar moet uitgeven voor gezondheidskosten. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald in functie van het inkomen. Wat gezinnen teveel betalen (= meer dan het plafond), wordt achteraf terugbetaald. In de praktijk betekent dit dat het ziekenfonds zal terugbetalen van zodra het vaststelt dat een gezin de drempel heeft overschreden.

Wat is de MAF ?

De Maximumfactuur vervolledigt deze bescherming tegen gezondheidskosten. Zij geeft de waarborg aan èlk gezin dat het gezin niet meer dan een bepaald bedrag zal uitgeven voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten. De hoogte van dat bedrag hangt af van het gezinsinkomen. De beoogde gezondheidskosten zijn de remgelden en persoonlijke bijdragen voor: erelonen van artsen, verpleegkundigen en kosten van technische prestaties (bijvoorbeeld medische beeldvorming, chirurgische ingrepen, technische onderzoeken, laboonderzoeken); noodzakelijke geneesmiddelen; hospitalisatiekosten (persoonlijk aandeel in ligdagprijs, materiaalsupplementen). De wijze waarop in de tweede fase van het project hospitalisatiekosten in rekening gebracht worden en de mate waarin en wijze waarop paramedische en kinéprestaties verrekend worden, moet voorwerp uitmaken van een grondig debat. Een belangrijk kenmerk van de maximumfactuur is dat gezinnen met een laag of bescheiden inkomen een snelle terugbetaling krijgen van wat ze boven het plafond hebben betaald.

De maximumfactuur treedt stapsgewijze in werking met ingang van 1.1.2001. De eerste fase is dus reeds gestart.

Kenmerken van de MAF

De maximumfactuur is een antwoord op deze tekortkomingen maar is ook meer. Vijf aspecten kenmerken de maximumfactuur.

A. De sterkste bescherming voor wie ze het meest nodig heeft

Iedereen geniet via de verplichte verzekering van een terugbetaling van gezondheidskosten. Met de maximumfactuur wordt een extra bescherming ingevoerd voor het gezin (of de alleenstaande), wanneer dat in verhouding tot zijn financiële draagkracht – zijn gezinsbudget – veel kosten heeft ten gevolge van ernstig, langdurig of herhaaldelijk ziek zijn.

B. Steeds vollediger

De MAF voorziet in een stapsgewijze verbreding van de gezondheidskosten die in aanmerking worden genomen: niet alleen de remgelden voor honoraria en technische prestaties, maar ook remgelden voor noodzakelijke geneesmiddelen en in toenemende mate kosten voor hospitalisatie en materialen worden voor iedereen geteld om na te gaan of het plafond werd overschreden.

Opgelet: "noodzakelijke geneesmiddelen" zijn geneesmiddelen die behoren tot de terugbetalingscategorieën A en B. Niet alle geneesmiddelen vallen daaronder. Geneesmiddelen van categorie C worden bijgevolg niet in het systeem opgenomen. Deze laatste geneesmiddelen worden doorgaans gebruikt om tijdelijke symptomen te verlichten: bijvoorbeeld jeukte, buikloop, braakneigingen.

C. Voldoende snel

Gezinnen met een laag of bescheiden inkomen kunnen geen twee jaar wachten op terugbetaling van teveel betaalde remgelden. Dat is nu het geval in de fiscale franchise. Voor deze gezinnen is het essentieel dat de terugbetaling zo snel mogelijk volgt nadat het geld werd uitgegeven. In de praktijk betekent dit dat het ziekenfonds zal terugbetalen van zodra het vaststelt dat een gezin de drempel heeft overschreden.

D. Op maat van het gezin

Het risico op gezondheidskosten neemt toe met het aantal leden van het gezin. De MAF stelt een absolute grens aan wat een gezin moet dragen aan gezondheidskosten. Op die manier wordt het deel van het gezinsbudget dat kan opgaan aan gezondheidskosten beperkt in functie van het gezinsinkomen.

Het uitgangspunt is het feitelijk gezin. Inkomens en kosten worden in de regel gedeeld op niveau van het feitelijk gezin. Een feitelijk gezin wordt gevormd door de personen die samen onder één dak leven. Alleenstaanden worden hier beschouwd als een feitelijk gezin. Voor de praktische toepassing zal worden uitgegaan van de gegevens van het rijksregister. Er wordt op die manier geen onderscheid gemaakt tussen samenwonenden en gehuwden.

Op deze gezinsnotie zullen een aantal nuances worden aangebracht om ongewenste neveneffecten te vermijden. Zo mag door de samenvoeging van inkomens geen ontmoediging ontstaan om bijvoorbeeld een zorgbehoevende ouder of een gehandicapte volwassene in een gezin op te nemen. Over de precieze invulling van de gezinsnotie wordt een ruim overleg met het middenveld voorzien.

E. Kindvriendelijk

De MAF mag niet tot gevolg hebben dat een chronisch ziek kind in een gezin leidt tot substantiële kosten die andere gezinnen niet moeten dragen. Chronische ziekte is voor een kind en zijn familie een bijzonder zware last en heeft voor elk gezin aanzienlijke gevolgen qua maatschappelijke participatie op zeer lange termijn.

Daarom wordt voor kinderen tot de leeftijd van vijftien voorzien in een bijzondere individuele bescherming: ongeacht het inkomen van het gezin, mogen de gezondheidskosten voor een kind nooit uitstijgen boven de 26 000 frank per jaar.

Meer info vind je hier.

 

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Ken je iemand persoonlijk die doof of slechthorend is?