Waar vandaan: Geld & Werk > AOW > Meest gestelde vragen over AOW

Meest gestelde vragen over AOW

Hieronder vindt u een heel aantal veel gestelde vragen over de AOW. Lees de vragen rustig door, iedere keer onder elke vraag staat het antwoord.

Vragen & Antwoorden:

Vraag:
Ik ben 67 jaar en heb AOW. Omdat mijn vrouw nog geen 65 jaar is, krijg ik voor haar een toeslag. Hoe zit de toeslag in elkaar? En wat gebeurt er met de toeslag als mijn vrouw een eigen inkomen heeft?

Antwoord:
De toeslag is een bijdrage in kosten van levensonderhoud van uw vrouw. De toeslag is afhankelijk van het eventuele inkomen van uw vrouw. Inkomen uit vermogen is vrijgesteld. Inkomen uit arbeid, zoals salaris, wordt gedeeltelijk van de toeslag afgetrokken. Overigens wordt niet elke euro die uw vrouw verdient van de toeslag afgetrokken. De eerste € 184,77 wordt vrijgelaten. Van het meerdere wordt een derde deel ook niet afgetrokken. Inkomsten uit vroegere arbeid, zoals een WAO-uitkering of een aanvullend pensioen (VUT), worden helemaal van de toeslag afgetrokken. De toeslag vervalt als uw vrouw 65 jaar wordt; zij heeft dan zelf recht op een AOW-pensioen.

 

Vraag:
Ik ben 65 jaar; mijn vrouw is jonger en heeft geen eigen inkomen. Hoe gaat het met de belasting?

Antwoord:
Bij de betaling van uw AOW-pensioen houdt de SVB rekening met de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting en premie volksverzekeringen die u over uw inkomen moet betalen. Uw vrouw heeft ook recht op de algemene heffingskorting. Die moet uw vrouw bij de Belastingdienst aanvragen met een formulier Verzoek Voorlopige Teruggaaf. De Belastingdienst betaalt de algemene heffingskorting maandelijks uit aan uw vrouw.

 

Vraag:
Is de AOW voor iedereen hetzelfde?

Antwoord:
Nee. De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand verzekerd is geweest voor de AOW en van de leefsituatie. Met leefsituatie wordt bedoeld of iemand bijvoorbeeld alleen woont of getrouwd is

 

Vraag:
Wat wordt op het AOW-pensioen ingehouden?

Antwoord:
Op het AOW-pensioen houdt de SVB loonheffing in. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
U hebt recht op kortingen op de belasting en premie volksverzekeringen die u moet betalen over uw AOW-pensioen. Dit zijn de heffingskortingen. De SVB houdt automatisch rekening met de algemene heffingskorting. Daarnaast houdt de SVB ook rekening met de ouderenkorting en, als u het AOW-pensioen voor een alleenstaande ouder ontvangt, de aanvullende ouderenkorting. Als u verzekerd bent voor het ziekenfonds houdt de SVB ook ziekenfondspremie in.

 

Vraag:
Welke pensioenbedragen kent de AOW?

Antwoord:
De AOW kent pensioenbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden/ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren. U bent alleenstaand als u niet gehuwd bent en niet met één andere persoon een gezamenlijke huishouding voert. U bent een alleenstaande ouder als u niet gehuwd bent/een gezamenlijke huishouding voert, maar wel een kind onder de 18 jaar hebt waarvoor u kinderbijslag ontvangt en dat tot uw huishouden behoort. U voert een gezamenlijke huishouding als u met één andere persoon een woning deelt en allebei een bijdrage levert in de kosten van de gezamenlijke huishouding of op ander wijze voor elkaar zorgt. Als u met uw eigen kind of met uw vader of moeder een gezamenlijke huishouding voert, wordt u als alleenstaand beschouwd.

 

Vraag:
Ik ben AOW'er en nog erg fit. Daarom wil ik een paar ochtenden in de week gaan werken. Ik heb al een baan op het oog. Daar verdien ik € 380,- per maand mee. Heeft dit gevolgen voor mijn AOW? En hoe zit het met het ziekenfonds?

Antwoord:
Nee, u mag onbeperkt bijverdienen als u AOW hebt. Als u verzekerd bent voor het ziekenfonds blijft u dat, ook al komt u met uw AOW en bijverdiensten boven de loongrens uit. U gaat over uw bijverdiensten wel ziekenfondspremie betalen.

 

Vraag:
Vanaf welk moment krijg je AOW?

Antwoord:
Recht op AOW-pensioen is er vanaf de maand waarin iemand 65 jaar wordt. De SVB betaalt de AOW rond de 23e van de maand.

 

Vraag:
Ik heb gelezen dat de toeslag wordt afgeschaft. Kunt u mij daar wat meer over vertellen?

Antwoord:
De toeslag wordt met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft. Wie op of na 1 januari 2015 65 jaar wordt en een partner heeft die nog geen 65 jaar is, heeft geen recht op toeslag. Wie nu al 65 jaar is of dat voor 1 januari 2015 wordt, heeft wel recht op toeslag. Die toeslag behouden zij ook na 1 januari 2015.

 

Vraag:
Bestaat er naast AOW nog recht op ander pensioen? En hoe gaat het aanvragen van dat andere pensioen in zijn werk?

Antwoord:
Het is mogelijk dat er naast de AOW nog recht bestaat op een ander, aanvullend pensioen. Op een aanvullend pensioen kunt u recht hebben als uw (vroegere) werkgever een aparte pensioenregeling had. Een aanvullend pensioen moet u in principe zelf aanvragen bij de pensioenuitvoerder. Dat kan een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij zijn. Er zijn pensioenuitvoerders die tijdig voor uw 65e verjaardag contact met u opnemen. Dat zal in ieder geval gebeuren als u actief deelnemer bent.

 

Vraag:
Wie is verzekerd voor de AOW?

Antwoord:
In het algemeen is iedereen die in Nederland woont verzekerd voor de AOW. Inkomen en nationaliteit spelen daarbij geen rol. Wie buiten Nederland gaat wonen en/of werken is meestal niet meer verzekerd.

 

Vraag:
Ik heb gehoord dat de AOW een overlijdensuitkering kent. Hoe hoog is deze en wie komen voor de overlijdensuitkering in aanmerking?

Antwoord:
De overlijdensuitkering bestaat uit één maand AOW-pensioen (zonder eventuele toeslag) en de vakantie-uitkering daarover. Op de overlijdensuitkering wordt geen loonheffing ingehouden. Voor de overlijdensuitkering komt de achterblijvende (huwelijks)partner in aanmerking. Als die er niet is, dan de minderjarige kinderen. Zijn er ook geen minderjarige kinderen, dan gaat de overlijdensuitkering naar de degene voor wie de overledene voor meer dan de helft in het levensonderhoud voorzag en met wie hij of zij in gezinsverband leefde.

 

Vraag:
Op mijn AOW en aanvullende pensioen wordt ziekenfondspremie ingehouden. Maar ik moet ook nog ziekenfondspremie aan het ziekenfonds betalen. Klopt dat wel?

Antwoord:
Ja, dat klopt. U betaalt op twee manieren premie: een procentuele premie over uw pensioen en een nominale premie (een vast bedrag). In 2002 betaalt u 7,95% ziekenfondspremie over uw AOW-pensioen. Over uw verdere inkomsten, uw aanvullende pensioen, betaalt u 5,95% ziekenfondspremie. Daarnaast moet nu nog een vaste premie rechtstreeks aan uw ziekenfonds betalen.

 

Vraag:
Mijn vriendin en ik hebben beiden AOW. We willen gaan samenwonen; dat is wel zo gezellig. Wat betekent dit voor onze AOW?

Antwoord:
U hebt nu ieder een ongehuwdenpensioen van 70% van het minimumloon. Als u gaat samenwonen worden beide AOW-pensioenen verlaagd naar een gehuwdenpensioen van 50% van het minimumloon. Financieel gezien gaat u er dus op achteruit, maar daar staat tegenover dat het goedkoper is om in één huis te wonen. Wie een gezamenlijke huishouding gaat voeren (samenwonen) ontvangt dus het gehuwdenpensioen. De reden voor het voeren van een gezamenlijke huishouding is voor de AOW niet zo belangrijk. U voert een gezamenlijke huishouding als u met één andere persoon een woning deelt en allebei een bijdrage levert in de kosten van de gezamenlijke huishouding of op andere wijze voor elkaar zorgt. Bijvoorbeeld het over en weer verrichten van huishoudelijke taken. Wie een gezamenlijke huishouding voert met een eigen kind, vader of moeder wordt als alleenstaand beschouwd.

 

Vraag:
Welke rechten geeft de AOW?

Antwoord:
Wie gedurende de vijftig jaar tussen de 15e en 65e verjaardag verzekerd is geweest voor de AOW, heeft recht op een volledig AOW-pensioen. Als iemand niet altijd verzekerd is geweest, bijvoorbeeld door wonen en/of werken buiten Nederland, wordt voor ieder niet-verzekerd jaar een korting toegepast van 2%.

 

Vraag:
Je denkt er liever niet aan, maar wat gebeurt er met de AOW als mijn man komt te overlijden? We hebben beiden AOW.

Antwoord:
Als u man overlijdt moet u dat zo snel mogelijk schriftelijk doorgeven aan uw SVB-kantoor. Het AOW-pensioen eindigt met ingang van de dag die volgt op de dag van overlijden. De SVB zet uw gehuwdenpensioen om in een ongehuwdenpensioen. Als achterblijvende partner hebt u recht op de overlijdensuitkering. Die bestaat uit eenmaal het maandelijkse pensioenbedrag van de overledene plus de vakantie-uitkering daarover.

 

Vraag:
Hoe moet ik een AOW-pensioen aanvragen?

Antwoord:
Als u in Nederland woont en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister), krijgt u het AOW-aanvraagformulier ongeveer zes maanden voor uw 65e verjaardag automatisch thuisgestuurd. Als u in een EU- of verdragsland woont vraagt u het AOW-pensioen aan bij het sociale verzekeringsorgaan in uw woonland. Als u in uw woonland nooit verzekerd bent geweest voor sociale verzekeringen, vraagt u het AOW-pensioen bij de SVB aan. Als u buiten een EU- of verdragsland woont vraagt u het AOW-pensioen bij het SVB-kantoor in Leiden aan.

 

Vraag:
Mijn oma heeft alleen AOW. Ze is dringend toe aan een nieuwe bril, maar die kan ze niet betalen. Wat moet oma doen?

Antwoord:
Mogelijk heeft uw oma recht op bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is er voor noodzakelijke medische kosten, maar ook voor andere grote uitgaven. Wij adviseren u of uw oma om eens te informeren naar de mogelijkheden bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente waar uw oma woont.

 

Vraag:
Volgend jaar krijg ik AOW. Ik weet nu al dat ik een gekort AOW-pensioen krijg. Heb ik nu recht op bijstand?

Antwoord:
Als u een gekort AOW-pensioen hebt en verder geen of weinig andere inkomsten, dan komt u misschien in aanmerking voor aanvullende bijstand. Er is een aparte bijstandsnorm voor ouderen met een gekort AOW, waardoor zij evenveel ontvangen als ouderen met een ongekorte AOW. Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

 

Vraag:
Volgend jaar krijg ik AOW. Ik ben nu verzekerd voor het ziekenfonds. Blijf ik dat ook als ik AOW heb?

Antwoord:
Ja, dat blijft zo. Wie voor zijn 65e ziekenfondsverzekerd is, blijft dat ook na zijn 65e.

 

Vraag:
Elk jaar krijg ik van de SVB een jaaropgave. Wat moet ik daar mee doen?

Antwoord:
Op de jaaropgave vindt u het AOW-bedrag dat u het voorafgaande jaar hebt ontvangen en de bedragen die op uw AOW-pensioen zijn ingehouden. De jaaropgave kunt u gebruiken als u een aangiftebiljet Inkomstenbelasting moet invullen. U ontvangt de jaaropgave in tweevoud: een origineel en een kopie. Het origineel moet u bewaren. De kopie kunt u gebruiken als u bijvoorbeeld huursubsidie wilt aanvragen.

Bron: Sociale Verzekeringsbank (SVB)


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?